För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl blev ombedd att korta sitt anförande i informationsärende. Han frågade senare om andra regler tillämpas för företag än för privatpersoner när det gäller trädfällning. Hans i fjor nekade återremiss i ett detaljplaneärende i Maglehem har nu lett till att domstol upphävt kf:s beslut. Läs med i pdf-filen här!
PDF

Förutsättningarna att kunna bygga, geologin, var det argument som ledde till att Åhuspartiet genom Kjell-Erik Ståhl ställde sig bakom placeringen på Näsby av ett nytt badhus i Kristianstad. Sett till uppenbara brister i beslutsunderlaget yrkade Kjell-Erik på återremiss, vilken röstades ned. Läs hans kritik och hans återremissyrkande och protokollsanteckning i rapporten från Kf här. I andra och tredje pdfen finns enbart återremiss respektive protokollsanteckning.
PDF1 PDF2 PDF3

Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ställde i samband med ett informationsärende i mars-kf om "havs- och kustplanen" frågor om vilka åtgärder som den föredragande danske konsulten kan tänka sig. Kjell-Erik fick ingen information om det. Erosionsutredningen ska vara klar till sommaren. Med svar om åtgärder på kort och lång sikt. En Åå-motion om Orienterade kompassrosor i basorter tillstyrktes. Läs Kjell-Eriks rapport i pdfn!
PDF