För sakpolitik sedan 1994

Vi utgår ifrån

√ Varje människa är unik
√ Varje människa har sin egen uppsättning av förutsättningar: genetiska, ekonomiska och sociala. Varje människa har rätt att få utveckla sina personliga talanger och sin mognad i den takt som det är möjligt för henne/honom.
√ Varje människa är lika värd, oberoende av ålder, kön, hudfärg, ras, tro, sexuell läggning, nationalitet eller kulturell bakgrund.
√ Varje människa har ansvar för sina handlingar. För minderåriga har föräldrar/vårdnadshavare huvudansvaret.
√ Varje människa som bor och vistas i Sverige ska följa och bli behandlad enligt de lagar, förordningar och regler som gäller i landet.
√ Varje människa ska behandlas rättvist av den kommunala myndigheten. Lika fall ska behandlas lika.
√ Kommunal service ska erbjudas under strikt iakttagande av lagens krav på öppenhet, skäliga normer, kvalitet och jämlikhet.
√ FN:s konvention om Barnets rättigheter – Barnkonventionen – ska alltid följas i tillämpliga delar i den kommunala verksamheten.