För sakpolitik sedan 1994

Kommunfullmäktige 15 april 2017- Åå-kritik och återremissyrkande på badhusförslag

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl yrkade återremiss

Kraftfull detaljerad kritik riktad

mot brister i badhusunderlaget

När Kommunfullmäktige i Kristianstad 15 april behandlade förslaget till nytt badhus i Kristianstad yrkade Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl på återremiss. Han hade då inlett sitt anförande i talarstolen med att Kristianstad behöver ett nytt badhus och det ganska snart.

Han redovisade dock ett stort antal invändningar mot brister i beslutsunderlaget och lyfte även en del farhågor. Badhusprojektet borde drivits som ett eget aktiebolag.

Kjell-Eriks huvudpunkter, som också utvecklades i en protokollsanteckning, i kritiken var:

Bristfälligt beslutsunderlag utan detaljbeskrivning och ekonomiskt kalkyl- och prognosunderlag – utom för de fullmäktigeledamöter som inte ingår i kommunstyrelsen och där fått handlingar med bättre beskrivning

Ospecificerad investeringskalkyl – uppenbart underskattad och inte uppgjord enligt försiktighetsprincipen

• Samtliga kostnader för nödvändiga kringinvesteringar som föranleds av badhusets placering tas inte med i den totala kalkylen. Det talar för att den totala investeringskostnaden med råge överstiger 500 Mkr när projektets sista faktura är betald

• Den årliga kostnaden i driftbudgeten kommer därmed att vara underskattad med cirka 5 Mkr. (60 Mkr i stället för 54,5 Mkr), på grund av att avskrivningar och finanskostnaderna utgör 30-32 Mkr.

Intäktssidan präglas av ett icke obetydligt mått av önsketänkande och förhoppningar. Kalkylen är inte uppgjord efter försiktighetsprincipen. Baksmälla riskeras.

• Kommunens årliga kostnad för badhuset riskerar att öka från antagna 20 Mkr till cirka 30 Mkr

• Åhuspartiet anser att hela badhusprojektet borde bedrivits i en egen juridisk person i form av ett aktiebolag (Kristianstad Badhus AB) med tydligt eget ansvar och egen ekonomi

Läs återremissyrkandet och protokollsanteckningen under Yttranden