För sakpolitik sedan 1994

Kommunfullmäktige 12 juni 2018 – Åå påtalade brister och frågade om samma regler gäller för företag som privatpersoner

• Omfattande kritik i informationsärende om revisionsrapport gällande IT-säkerhet. Ombads korta ner…

• Gäller samma regler för företag som privatpersoner när det gäller trådfällning?

• Mark- och miljödomstolen upphävde Maglehemdetaljplan – som Åhuspartist nekats återremiss i…

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl agerade i två ärenden i kommunfullmäktige 12 juni 2018. I juni-kf i fjor nekade kommunfullmäktige honom och Miljöpartiet återremiss i ett ärende om en detaljplan i Maglehem. Kommunfullmäktige har sedan dess fått bakläxa - efter överklaganden av Maglehemsbor. Detaljplanen har upphävts av Mark- och Miljödomstolen, vilket delgavs kommunfullmäktige.

När kommunens revisorer redogjorde för sin granskning ”Styrning av IT- och informationssäkerhet inom Kristianstads kommun" hade Kjell-Erik en del synpunkter att förmedla. Han pekade på ett antal brister i konsultrapporten. Kritiken var omfattande – och han ombads korta ner sitt anförande…

Får företag kallhugga hela områden och privatpersoner bestraffas när de tar bort träd på mark för bostadsändamål? Kjell-Erik ställde en fråga till byggnadsnämndens ordförande om vilka regler som gäller. Vice ordföranden Christina Borglund, KD, svarade, med viss osäkerhet.

Läs Kjell-Eriks hela rapport genom att klicka på länken under Detta måste du läsa! Den finns också under Yttranden