För sakpolitik sedan 1994

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäktige 13 juni 2017:

– Om ingen talat med fastighetsägare

i Maglehem är det både skamligt och ynkligt

Under punkt 7 ”Detaljplan för del av Maglehem 10:2” följde dagens i särklass längsta och mest intensiva debatt, bitvis förd i hårda ordalag. Det var också Åhuspartiets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl som inledde debatten och anslog tonen.

I fullmäktiges handlingar sammanfattades ärendet så här:

”Planområdet är beläget inom Maglehems tätort och utgör en del av ett beteslandskap. Området gränsar i väster till bostadstomter utmed Hedblomstervägen och i norr till bostadstomter utmed Lillehems väg. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av maximalt 7 nya bostadstomter för enbostadshus. Enligt planförslagets illustration föreslås området delas in i tre större tomter i väster och tre smala tomter i öster.”

– Det här ärendet tror jag har ett betydligt större djup, än vad det kanske framgår vid ett påseende, man kan ju bara titta på att det omfattar en tredjedel av antalet hyllcentimeter som dokumentationen till det här mötet omfattar, konstaterade Kjell-Erik.

Han fortsatte med att reflektera om ”Var går gränsen” för beaktande av närboendes synpunkter:

– Det är väl sällan man träffar på ett ärende där man möter så massivt motstånd, nästintill bitterhet, i ett sådant här ärende. I remissomgångarna, både enskilt och samfällt, har man varit väldigt tydliga motståndare mot den här detaljplanen. Man kan fråga sig:

– Var går gränsen för mänskliga protester som kommer direkt från berörda, och inte har några aktivister bakom sig?

Här har åtta fastighetsägare ifrågasatt tillkomsten av det nya bostadsområdet, utan att deras synpunkter beaktats. I andra sammanhang räcker det att det finns sällsynta växter, eller grodor, för att stoppa motorvägsbyggen, exemplifierade Åhuspartisten.

– Finns det några gränser här och vad skulle i så fall ha gjorts? Jag har varit ute och talat med berörda. Det dyker upp frågor i flera av remissvaren från de boende där man kräver att politiker i ansvariga roller i varierande instanser skulle komma ut och prata med människorna. Min direkta fråga är: Har någon i politiskt ansvarig roll varit ute och talat med dem? Den enda som varit ute här är en kvinnlig tjänsteman från förvaltning. Skulle det vara sant tycker jag det är både ynkligt och skamligt.

Kjell-Erik yrkade återremiss på ärendet. Det gjorde också Miljöpartisten Carl-Henrik Henriz efter sitt argumentfyllda inlägg.

Representanter för andra partier bedyrade att de talat med och lyssnat till maglehemsbornas argument och uttryckte sig som om Åhuspartisten bland annat var emot ny bebyggelse på orten. Vilket Kjell-Erik replikerade att det var han inte.

Detaljplanen röstades igenom.

Ärendet refererades i Kristianstadsbladet. Kjell-Erik noterar i sin sammanfattning det:

– För tredje KF-mötet i följd blev vi således uppmärksammade i Kristianstadsbladet och detta visar på att vi finns, är aktiva och inte räds att driva frågor efter vår moraliska kompass.

Han fortsätter:

En annan tyngre fråga var godkännande av ”Klimatberedningens slutrapport”, som gled igenom KF utan tyngre protester. Jag har ju varit en del av arbetsgruppen, som tagit fram rapporten, och står naturligtvis bakom innehållet i densamma.

Övriga frågor var mycket av expeditionskaraktär med många avsägelser (bland annat Helene Fritzons) och åtföljande fyllnadsval, liksom ett antal motioner och dylikt, som vidarebefordrades i sin helhet till Kommunstyrelsen för yttranden och åtgärder.

Mötet avslutades med många tacktal till alla ledamöter och medverkanden.