För sakpolitik sedan 1994

Resultat av vår politik

"Lärt upp" kommunfullmäktige om hur regler om jäv ska följas i beslutsärenden.
Aktivt agerat mot planläggning av mark för industriändamål i ett område i Barum som var klassat som riksintresse, dels för naturvård, dels för friluftsliv. Åhuspartiets yrkande i fullmäktige om avslag av förslaget, som skulle medgett industriverksamhet i känslig miljö, röstades i fullmäktige kraftfullt ned. Av fullmäktiges 71 ledamöter röstade fyra för Åhuspartiets avslagsyrkande. Ärendet överklagades till regeringen två gånger och kommunen förlorade båda gångerna. Regeringen krävde i ett beslut bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, vilket kommunen inte ansetts vara nödvändigt, då ”det inte rörde sig om ett miljöärende”. Vår sakpolitiska linje blev, efter en hård kamp, slutlig vinnare – och området obebyggt.