För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i sjön”

Göra färdigt – eller tvingas flytta ut igen för nya ombyggnader?

Är att vara förutseende och skapa en för elever och skolpersonal gynnsam och god arbetsmiljö i närtid liktydigt med att ”kasta pengar i sjön”?

I tekniska nämnden är skiljefrågorna mellan oss i opposition, Åhuspartiet och Moderaterna, och majoriteten ganska få. Vad gäller den nu till följd av mögelangrepp pågående ombyggnaden av Sånnaskolan i Åhus har vi dock olika angreppssätt och åsikter.

En ändring av skolans inriktning kräver inte större genomgripande ombyggnader. Dock finns redan nu och sen behov av justeringar för fler arbetsrum för lärare, klassrumsnära grupprum för elever och senare ett tillskott av bland annat slöjdsalar för att serva fler elever.

Läs hela debattartikeln under I media

Nödplan viktig för att klara flyktingvågen. Genomlys C4 Tekniks verksamhet.

Flyktingsituationen har förvärrats dramatiskt sedan i somras. De förutsättningar som förutsågs då gäller inte längre. Inget av de lagda budgetförslagen kommer därför att hålla.

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ansåg vid budgetfullmäktige att kommunen till i början av 2016 bör arbeta fram en nödplan för att förstärka Kristianstads kommuns budget med exempelvis 100 miljoner kronor för att bättre klara flyktingvågen och de påfrestningar som den ger på Kristianstads kommuns ekonomi..

I sitt budgetanförande framhåll han också vikten av att all förekommande verksamhet inom C4 Teknik noggrant genomlyses. Det gäller bland annat ett särskiljande av anslags- och egenfinansierad verksamhet, vilka synergieffekter som finns med andra verksamheter och bolag i Kristianstads kommun, och betraktande av möjligheterna om att låta externa entreprenörer sköta vissa verksamheter.

Läs mer om Kjell-Eriks budgetanförande under Motioner och Yttranden

En ansvarsfull ekonomi – Kb 2015-10-20

Utgångspunkten för treklöverns (Moderaterna, Kristdemokraterna, Åhuspartiet) budget är att i första hand tillgodose de mjuka nämndernas demografiskt betingade behov samt att tillskjuta medel för att öka det tekniska underhållet inom VA.

Läs hela debattartikeln under I media