För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Segregationen lär öka med badhus på Näsby

Ett argument från den styrande majoriteten vid KF-beslutet 2015 för Näsby-alternativet var att det skulle kunna minska segregationen på Gamlegården/ Näsby. Åhuspartiet var skeptiska till detta argument. En minskning av segregationen skulle kunna bli effekten om besöksfrekvensen kraftigt ökade och en naturlig balans bland badgästerna blev följden.

Läs hela Kjell-Erik Ståhls och Åhuspartiets debattartikel om det till Näsby planerade badhuset under I Media!

Transval – ny stadsdel i Åhus med 350 bostäder – Hallelejuastämning på samrådsmöte

Cirka 350 bostäder planeras byggas norr om Ripavägen väster om Transval i Åhus. Bostäderna blir allt ifrån en våning till fem våningar.

När Byggnadsnämnden 19 december höll samrådsmöte i Åhus församlingshem gällande "Detaljplan för Åhus 14:108” tycktes det var första gången som förslaget visades upp för Åhusbor.

Planområdet omfattar 27 hektar. Större delen av området är inte planlagd jordbruksmark. Mindre delen av marken är planlagd för verksamheter, väg och natur. I planförslaget inryms ”bostäder, centrumändamål, vård och förskola. ” – – ”Planen möjliggör två lokaliseringsalternativ för förskola i större kvarter med flexibel användning. I planen säkerställs naturområden, rekreationsstråk och park som rymmer en områdeslekplats.”

"Hallelujastämning" rådde hos de föredragande och många synpunkter framfördes på förslaget, skriver Åhuspartiets Kjell-Eriks Ståhl i sin rapport från mötet.

Läs Kjell-Eriks rapport med synpunkter, reflektioner och erinringar om innehållet i samrådsmötet här:

Inga Åhusbor inblandade i planprocessen?

Samtliga mötets fyra föredragande beskrev projektet i gyllene ordalag, som i viss mån präglades av en ”hallelujastämning”.

Projektet sades ha pågått i två år och tydligen bedrivits på en mer eller mindre teoretisk nivå eftersom kraftiga och flerstämmiga protester och erinringar mot presenterade förslag framkom både under föredragningarna och i den efterföljande frågestunden. Det föreföll som om det var projektets första verkliga konfrontation med verkligheten och dess intressenter.

Mycket tyder på att inga Åhusbor varit inblandade i den hittillsvarande processen, varken direkt i projektet (exploatören, arkitektbyrån i Ängelholm, plan- och arkitektansvariga i Kristianstads kommun) eller då projektet redovisats i Byggnadsnämnden. I annat fall borde man direkt reagerat och ställt skarpa frågor inom nedanstående områden:

  • De närliggande industriernas och näringsverksamheternas genererade bullernivåer har inte efterhörts eller beaktats i förslaget. I annat fall skulle man inte placerat bostäder bara något eller några tiotals meter från de befintliga bullergenererande verksamheterna och definitivt inte femvånings bostadshus. Man fick nästan nypa sig för att förstå att det var verklighet. Detta vållade naturligtvis skarpa protester från verksamheternas intressenter.

Vi vet av erfarenhet att har väl bostäder kommit på plats så är det den industriella verksamheten, som vid nästa miljöprövning av verksamhetstillstånden får ge vika, antingen i form av att tvingas flytta sin verksamhet eller att betala erforderliga skyddsåtgärder.

  • En liknande diskussion framkom över Tippvägens sträckning och den kraftigt tunga trafik (både befintlig och kommande) som framförs på denna. Bullret från denna trafik kommer att bli besvärande för de boende om inte förebyggande åtgärder vidtas i projektet. Förslag framkom om att bredda Tippvägen samt flytta bostädernas placering tillräckligt långt från Tippvägens dragning.

  • Sist men inte minst påpekades från flera samstämmiga håll att något måste göras åt trafiksituationen i området och nålsögat för riksväg 118 (Åhus–Yngsjö) genom Transval. Nuvarande situation tål definitivt inte den ytterligare trafikbelastningen som de 354 nya bostäderna genererar.

Vi som bor i Åhus förstår detta när vi sett trafikstockningarna och kaoset under sommartider, då Åhus och Yngsjös badstränder besöks och vädret inbjuder till bad.

Den undersökning, som gjorts av konsulter, och som kommit fram till att trafikflödena inte skulle påverkas, vet knappast hur verkligheten ser ut och vållade spridda skurar av skratt. I förslaget har man kommit fram till att inte ens utflödet från Ripa-vägen till länsväg 118 behöver göras något åt. Antingen måste man anordna en alternativ utfart från området utåt nordväst runt golfbanan med anslutning till befintlig väg Åhus-N Åsum eller måste man på något sätt undanröja flaskhalsarna för trafiken genom Transval.

Förhoppningsvis tar de ansvariga för projektet med sig ovanstående synpunkter (och kanske några andra kompletterande) i det fortsatta arbetet. Det får absolut inte gå prestige i projektet utan nödvändiga korrigeringar och kompletteringar måste göras även om kostnaderna för projektet påverkas.

Vi Åhusbor tar emot liknande etableringsprojekt, bostads- och verksamhets-, med varm hand men det måste ske med omsorg om vår känsliga och värdefulla natur och inte minst med omtanke och hänsyn till befintliga miljöer för bostads- och verksamhetsändamål.

Alla planhandlingar och tillhörande utredningar finns tillgängliga:

• På kommunens hemsida www.kristianstad.se/planer

• I Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, under ordinarie öppettider.

• På biblioteket i Åhus, Järnvägsgatan 7

Synpunkterna på detaljförslaget ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredag den 26 januari 2018.

• Skarpa protester höjdes då det framkom att buller från de närliggande industriernas och näringsverksamheternas inte efterhörts eller beaktats i förslaget.

• Tunga trafik på Tippvägen: Flytta bostäders placering eller bredda vägen?

• Trafiksituationen i området och nålsögat för riksväg 118 (Åhus–Yngsjö) genom Transval ett bekymmer. "Opåverkad trafiksituation" ledde till skratt!

Läs . Du finner den under fliken Yttrande!

Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017

Stranderosionen, strategiska fordonsfrågor, upphandling, projektledning och inköp samt Badhuset på Näsby och ”lag och ordning” i Åhuspartiets budgetanförande

• Den allt påtagligare stranderosionen

• Avsaknaden av en sammanhållande funktion för kommunens strategiska fordonsfrågor

• Ökad professionalitet inom området upphandling, projektledning och inköp efterlystes

Badhuset på Näsby och skenande kostnader

• Den oroande utvecklingen inom området ”lag och ordning”

Dessa fem angelägna områden tog Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl upp i sitt gruppledaranförande under budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november . Läs mer i hans rapport nedan!

Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Majoritetens kommunalråd målade bild

i positiva toner och drag av självberöm

Så var det då dags för årets budget-KF, som helt dominerades av partiernas förslag till budget för kommunen för 2018 samt flerårsplan för 2019-2020. Mötet startade kl. 9 och avslutades inte förrän strax efter kl. 20.

Till mötet hade fem förslag till budgetar ingivits – majoritetens (S, L och C), oppositionens (M, KD och Åå) samt vardera SD, MP och V. Åhuspartiet hade enats med M och KD om ett gemensamt förslag, där våra krav och önskemål ingick.

Mötets struktur hade föreslagits av presidiet. Det innebar att de tre kommunalråden från kommunstyrelsen – Pierre Månsson (L), Anders Tell (S) och Peter Johansson (M) – inledde med varsitt anförande under 15 minuter. Dessa anföranden innehöll i huvudsak en översikt över ”tillståndet i kommunen” från vars och ens perspektiv. De två förstnämnda representerar ju majoriteten och naturligt nog dominerades deras tal av positiva tongångar (”det går bra för Kristianstads kommun”) och brösttoner med mycket självberöm.

Peter Johansson från oppositionen betonade mer att den positiva ekonomin i huvudsak berodde på den nationella och internationella högkonjunkturens effekter. Han pekade på de faror och hot som fanns. Bland annat

• de stora investeringarna som krävdes framöver (skolor, badhus, infrastrukturer mm),

• de oroväckande höga sjuktalen i många av kommunens verksamheter samt

• den låga effektiviteten i vissa kommunsegment.

När Kjell-Erik lyfte angelägenheter som andra ej

tagit upp styrktes de med att bli direkt bemötta

Därefter fick gruppledarna för övriga partier under tio minuter vardera hålla sina anföranden. Åhuspartiet var sist upp i talarstolen och undertecknad valde att ta upp följande ämnesområden:

  • Den under året allt påtagligare stranderosionen, speciellt hotfull vid Äspet-stranden, kräver motåtgärder av kraftfull och ekonomiskt ansträngande karaktär troligen redan under 2018 och definitivt under 2019/2020. Vid min granskning av majoritetens budget hade jag inte kunnat hitta några medel för detta under perioden, vilket var alarmerande. I oppositionens budget hade vi därför avsatt visst belopp för detta.

I ett genmäle direkt efter mitt anförande framförde Pierre Månsson att utredning om åtgärder pågick och skulle vara klar i mitten av 2018 och därefter fick medel avsättas för åtgärder.

  • I mitt deltagande i arbetet med ”Klimatberedningen” hade jag konstaterat att det inte fanns någon sammanhållande funktion för kommunens strategiska fordonsfrågor.

Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora kostnadsmassa som fordonen representerar i kommunen samt den stora omställning som förestår inom fordonsområdet (energibesparing, miljöpåverkan, drivmedelsomställning mm).

I mitt anförande påpekade jag de stora besparingspotentialer som finns inom fordonsområdet med en sammanhållen funktion för styrning och operativ kontroll av dessa utmaningar. Jag beskrev även mina egna positiva erfarenheter av hantering av frågorna på hög nivå i företag.

Även här genmälde Pierre Månsson att kommundirektören fått ett utredningsuppdrag med samma inriktning efter tydliga signaler om behovet i Klimatberedningens slutrapport.

  • Jag efterlyste vidare en ökad professionalitet inom området upphandling, projektledning och inköp. Näst intill dagligen kan man i media läsa om återkommande misstag och amatörmässighet i upphandlingar, projektledning och större inköpsfrågor. Detta kostar kommunen mångmiljonbelopp och ökar därtill risken för bristande förtroende för kommunens agerande, opartiskhet och fritt från korruptionstendenser och ”svågerhänsyn”.

  • Därifrån var det naturligt att glida över till det infekterade ämnet ”Badhuset på Näsby” och Bladets några dagar tidigare avslöjande om att kostnaderna för detta projekt är på väg att skena iväg ekonomiskt. De ursprungligen beviljade 330 Mkr var redan nu uppe i uppskattningsvis cirka 465 Mkr och då befinner man sig fortfarande på projekteringsstadiet.

Risken är att halvmiljardvallen passeras om inte bromsar slås till och omprövning av innehållet görs. Jag gav några råd på vägen, återigen av egen erfarenhet, om hur denna typ av projekt måste hanteras. Sedan dess har vi i Åhuspartiet även skickat in en debattartikel i ämnet, som kom med i lördagstidningen efter KF-mötet.

  • Som en femte punkt i anförandet tog jag upp den oroande utvecklingen inom området ”lag och ordning” och den sviktande trygghetskänslan för oss kommuninvånare i allmänhet.

Dagligen läser vi om rån, stölder och inbrott som staplas på varandra och om polisens bristande förmåga och resurser. Förr hade de kriminella fordon när man retirerade efter fullbordade dåd, men nu kan man springande ta sig från brottsplatserna (två aktuella rån samma helg i gatukök). Detta tyder på att den kriminella världen har krupit in i närområdet.

  • Överallt sjunker nu allmänhetens trygghetskänsla och oron för att vistas på gator och torg på kvällstid ökar. Många äldre människor drar sig helt enkelt för att gå ut efter mörkrets inbrott. Kommunen måste öka sin aktivitet med övervakningskameror på offentliga platser samt hårt och bestämt sätta tryck på polis- och åklagarmyndigheter för att sätta fast och lagföra de ökande kriminella elementen.
  • Till sist tog jag upp de ökande ohälsotalen inom vissa av kommunens verksamheter. Trenden måste brytas och här har arbetsmiljön, inflytande på den egna arbetssituationen samt inte minst cheferna ett avgörande inflytande på om man skall lyckas eller inte.

Majoritetens förslag röstades samtliga igenom

”Röstboskap” gjorde process till transportsträcka

Därefter vidtog genomgång av kommunens olika verksamheter enhetsvis och ansvariga för nämnder och förvaltningar fick motivera sina förslag innan omröstning skedde. I samtliga fall röstades majoritetens förslag igenom och så här i backspegeln kan man konstatera att processen genom KF är en ren transportsträcka med 71 ledamöter i rollen som ”röstboskap”.

Fördelen med transporten genom KF är att offentligheten, massmedia med flera är inbjudna och kan lyssna och reflektera över innehållet i inläggen. Men resultatet av besluten är till 100 procent förutbestämda. Ibland hettade inläggen till i den ideologiska dimensionen och ofta var SD en av parterna när man kom in på deras hjärtefrågor.

När alla beslut var tagna landade kommunens budget för 2018 på omkring 5 miljarder i omslutning och med tanke på att den innehåller över 7000 anställda så utgör Kristianstads kommun ett riktigt stort företag.