För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Historiskt kf för Åhuspartiet efter 24 år i politikens tjänst

Kjell-Erik fick sent nej till en resumé

Läs om en del av vad Åå åstadkommit

Dagens KF-möte är historiskt, inte bara för att det är mandatperiodens sista, utan främst för att det är Åhuspartiets sista i den kommunala politikens tjänst och 24 år i KF. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent och minskning av antalet ledamöter i KF från 71 till 65 ansåg vi att vi inte denna gång hade de förutsättningar som behövdes för att få tillräckligt antal röster för att få mandat i fullmäktige perioden 2018-202.

Dagens KF innehöll inga kontroversiella ärenden utan var osedvanligt vänligt i tonen och inga personangrepp mellan ledande ledamöter, inte ens där normalt SD stod på ena sidan i debatterna. Undertecknad hade förberett ett längre inlägg under någon passande punkt framåt slutet av dagordningen med rubriken – ”tack och adjö från Åhuspartiet och en resumé från 24 år i politikens tjänst” – men fick ett par timmar före sammanträdet information om att det talet fick anstå till ett senare tillfälle då en avskedsmiddag för 33 avgående ledamöter skall avhållas.

Under den enda punkten av vikt på mötet – delårsrapport jan-aug 2018 – tog jag dock chansen att utöver ett par sakliga kommentarer i korthet berätta om att detta var en historisk punkt för Åhuspartiet i KF:s tjänst och att jag förberett en längre resumé av vad vi åstadkommit under dessa år. Under kaffepausen framförde Kristianstadsbladet att de var intresserade av att ta del av min sammanfattning och lovade återkomma senare för en längre intervju.

Som avslutning på KF-mötet kom dock längre tacktal både från vice ordförande till avgående ordförande och från ordföranden Anna-Kerstin Larsson till alla hon arbetat med under denna mandatperiod. Talet var bitvis känsloladdat men även fyllt av humor. Hon delade även ut symboliska medaljer till bland annat gruppledarna och även jag förärades en sådan.

Min resumé innehöll bland annat:

 • Bakgrunden till varför Åhuspartiet bildades och de portalfrågor vi startade med (egen kommun och eget badhus samt kommunal service i Åhus i proportion till vår storlek, fjärde största tätort i Kristianstads län och elfte i Skåne bland dess 33 kommuner).
 • Vår sakpolitiska inriktning och hur den kommit till användning i olika majoritetskonstellationer både på den borgerliga och den socialistiska sidan. (Vår ledstjärna: Våga värna Åhus – en pärla i Kristianstads kommun)
 • Olika sakpolitiska framgångar, där vi haft en tung och pådrivande roll:
 • Drev igenom Kristianstads kommuns senaste (och troligen sista) skattesänkning (25 öre 1999 i majoritet med ”de röda”)
 • Stoppade planerna på att bygga flerfamiljshus på Åhus gamla IP.
 • Stoppade vansinnesplanerna på att bygga åttavåningshus på Äspet-sidan mittemot Hamnen
 • Sänkte höjderna på HSB-husen i Åhus Park-området till högst jämnt med befintliga trädtoppar. Det räcker med den skyline vi redan har (kyrkan, vattentornet och silosen i hamnen).
 • Gick emot expansionsplanerna i hamnen tidigt 90-tal. Tyvärr var klacken redan på plats som ett monument över verklighetsfrämmande och misslyckade affärsprojekt.
 • Tillkomsten av förbättrad infrastruktur i och runt Åhus (Täppetleden, Hamnleden, Åvägen, Fädriften, rondeller mm)
 • Tillkomst av båtmacken för fritidsbåtar i hamnen
 • Varit en juridisk vakthund i KF och påtalat felaktigheter i hantering av ärenden med en juridisk dimension., exempelvis planerna på närmande till Vitryssland med handelskontor.
 • Stoppat galna idéer som när Åhus Camping var på väg att ”privatiseras” och riskera att exploateras till villatomter (Åhus som turistort måste naturligtvis ha en större campingplats).
 • Bidra till att stoppa exploateringen av området mellan Åhus och Yngsjö (campingplats, bostäder vid Stora Eken)
 • Styrelsearbete i Åhus Hamn & Stuveri AB under 12 år och medverkan i hamnbolagets långsiktigt positiva utveckling.
 • Styrelsearbete i renhållningsbolaget (KRAB) under 1990-talet i vågmästarroll, då Kretsloppsparken bildades i 50/50-ägande och därmed beslut kunde fattas om stängning av Härlövstippen, då Sveriges mest centrala soptipp. Sedan dess har inget deponiavfall behövts läggas i jorden inom Kristianstads kommun. Denna insats resulterade senare i engagemang i styrelsen för Kretsloppsparken samt fortsatta åtagande som VD och styrelseordförande i bolaget innan det såldes i sin helhet till privat intressent för cirka fem år sedan, dock med fortsatt åtagande som insamlings- och sorteringsställe för kommunens hushållssopor.

Med denna rapport har därmed undertecknad fullföljt sitt uppdrag som Åhuspartiets representant i KF.​

Kraftfull detaljerad kritik riktad mot brister i badhusunderlaget

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl yrkade återremiss

När Kommunfullmäktige i Kristianstad 15 april behandlade förslaget till nytt badhus i Kristianstad yrkade Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl på återremiss. Han hade då inlett sitt anförande i talarstolen med att Kristianstad behöver ett nytt badhus och det ganska snart.

Han redovisade dock ett stort antal invändningar mot brister i beslutsunderlaget och lyfte även en del farhågor. Badhusprojektet borde drivits som ett eget aktiebolag.

Kjell-Eriks huvudpunkter, som också utvecklades i en protokollsanteckning, i kritiken var:

Bristfälligt beslutsunderlag utan detaljbeskrivning och ekonomiskt kalkyl- och prognosunderlag – utom för de fullmäktigeledamöter som inte ingår i kommunstyrelsen och där fått handlingar med bättre beskrivning

Ospecificerad investeringskalkyl – uppenbart underskattad och inte uppgjord enligt försiktighetsprincipen

• Samtliga kostnader för nödvändiga kringinvesteringar som föranleds av badhusets placering tas inte med i den totala kalkylen. Det talar för att den totala investeringskostnaden med råge överstiger 500 Mkr när projektets sista faktura är betald

• Den årliga kostnaden i driftbudgeten kommer därmed att vara underskattad med cirka 5 Mkr. (60 Mkr i stället för 54,5 Mkr), på grund av att avskrivningar och finanskostnaderna utgör 30-32 Mkr.

Intäktssidan präglas av ett icke obetydligt mått av önsketänkande och förhoppningar. Kalkylen är inte uppgjord efter försiktighetsprincipen. Baksmälla riskeras.

• Kommunens årliga kostnad för badhuset riskerar att öka från antagna 20 Mkr till cirka 30 Mkr

• Åhuspartiet anser att hela badhusprojektet borde bedrivits i en egen juridisk person i form av ett aktiebolag (Kristianstad Badhus AB) med tydligt eget ansvar och egen ekonomi

Läs Kjell-Eriks återremiss och protokollsanteckning under Yttranden

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladets opinionsundersökning i januari 2018 gav ett väljarstöd på 0,2 procent för Åhuspartiet. Ett väldigt lågt stöd! Särskilt som förutsättningarna för att få mandat i fullmäktige i Kristianstads kommun från och med höstens val är tre procent.

Inom Åhuspartiet bedömer vi utifrån tidigare skevheter i Kbs undersökningar att partiets stöd ligger runt en procent. Även det mycket lågt – och helt otillräckligt för mandat. Vi vill

Är du politiskt intresserad? Kan du tänka dig att engagera dig i Åhuspartiet för att bli en av partiets tydliga röster för Åhus, Yngsjö och omland?

Vi är övertygade om att ett Åhuspartiet alltid kommer att behövs för att modigt och oegennyttigt lyfta vårt områdes frågor. För ökad trivsel och komfort! För dig och de dina!

Kom med! Kontakta någon i styrelsen!