För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Modet fanns att ta höjd taxa, men avsiktligt "felpris" upptäcktes inte

Inför tekniska nämndens sammanträde 16 maj frågade Åhuspartiets Åke Hultqvist i en debattartikel i KB om ledamöterna hade mod att höja VA-taxan - eller om de var fegisar som sina föregångare.

De var inga fegisar! De tog ett klokt och nödvändigt beslut!

I en uppföljande debattartikel redovisar Åke varför han av pedagogiska skäl redovisade ett "framtida" pris på vad en liter vatten kostar! Den medvetna "tokigheten" har inte kommenterats av någon, varken i nämnden eller av annan.

Kan detta ses som att ledamöter inte läser och reflekterar tillräckligt! Eller?

Läs hela debattartikeln under I media!

Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna?

Fegisar!

Åhuspartiets Åke Hultqvist konstaterade under förra mandatperioden att andra partiers ledamöter och ersättare i tekniska nämnden inte hade modet att höja VA-taxorna efter behov. Frågan är om den nya TN under sitt sammanträde 16 maj inser att de måste höja?

Frågan ställs av Åke i en debattartikel i Kristianstadsbladet 15 maj.

Läs hela debattartikeln under fliken I media!

Så här inleds texten i Bladet:

Inser nuvarande teknisk nämnd i Kristianstads kommun genom handling det behov av taxehöjning som tidigare nämnd inte tillät sig att visa? Det undrar Åke Hultqvist, Åhuspartiet, inför torsdagens beslut om taxan för 2020.

På torsdag 16 maj ska tekniska nämnden ta beslut om VA-taxan för 2020. Feghet/brist på mod av förra nämnden innebar att taxan blev alltför låg. Skattekollektivet har därför fått betala för det underskott som det lett till istället för de som nyttjat vattentjänsterna.

Under en treårsperiod ska intäkter från brukningsavgifterna täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Häri ingår utöver produktion, leverans och omhändertagande av vatten med diverse innehåll också bland annat underhåll och utbyte av befintligt ledningsnät. Helst i takt med behovet och önskvärt innan brister uppstår. De drabbade av förorenat vatten i Everöd och grannorter 2015 vet vilka konsekvenser och ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.

Historiskt kf för Åhuspartiet efter 24 år i politikens tjänst

Kjell-Erik fick sent nej till en resumé

Läs om en del av vad Åå åstadkommit

Dagens KF-möte är historiskt, inte bara för att det är mandatperiodens sista, utan främst för att det är Åhuspartiets sista i den kommunala politikens tjänst och 24 år i KF. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent och minskning av antalet ledamöter i KF från 71 till 65 ansåg vi att vi inte denna gång hade de förutsättningar som behövdes för att få tillräckligt antal röster för att få mandat i fullmäktige perioden 2018-202.

Dagens KF innehöll inga kontroversiella ärenden utan var osedvanligt vänligt i tonen och inga personangrepp mellan ledande ledamöter, inte ens där normalt SD stod på ena sidan i debatterna. Undertecknad hade förberett ett längre inlägg under någon passande punkt framåt slutet av dagordningen med rubriken – ”tack och adjö från Åhuspartiet och en resumé från 24 år i politikens tjänst” – men fick ett par timmar före sammanträdet information om att det talet fick anstå till ett senare tillfälle då en avskedsmiddag för 33 avgående ledamöter skall avhållas.

Under den enda punkten av vikt på mötet – delårsrapport jan-aug 2018 – tog jag dock chansen att utöver ett par sakliga kommentarer i korthet berätta om att detta var en historisk punkt för Åhuspartiet i KF:s tjänst och att jag förberett en längre resumé av vad vi åstadkommit under dessa år. Under kaffepausen framförde Kristianstadsbladet att de var intresserade av att ta del av min sammanfattning och lovade återkomma senare för en längre intervju.

Som avslutning på KF-mötet kom dock längre tacktal både från vice ordförande till avgående ordförande och från ordföranden Anna-Kerstin Larsson till alla hon arbetat med under denna mandatperiod. Talet var bitvis känsloladdat men även fyllt av humor. Hon delade även ut symboliska medaljer till bland annat gruppledarna och även jag förärades en sådan.

Min resumé innehöll bland annat:

 • Bakgrunden till varför Åhuspartiet bildades och de portalfrågor vi startade med (egen kommun och eget badhus samt kommunal service i Åhus i proportion till vår storlek, fjärde största tätort i Kristianstads län och elfte i Skåne bland dess 33 kommuner).
 • Vår sakpolitiska inriktning och hur den kommit till användning i olika majoritetskonstellationer både på den borgerliga och den socialistiska sidan. (Vår ledstjärna: Våga värna Åhus – en pärla i Kristianstads kommun)
 • Olika sakpolitiska framgångar, där vi haft en tung och pådrivande roll:
 • Drev igenom Kristianstads kommuns senaste (och troligen sista) skattesänkning (25 öre 1999 i majoritet med ”de röda”)
 • Stoppade planerna på att bygga flerfamiljshus på Åhus gamla IP.
 • Stoppade vansinnesplanerna på att bygga åttavåningshus på Äspet-sidan mittemot Hamnen
 • Sänkte höjderna på HSB-husen i Åhus Park-området till högst jämnt med befintliga trädtoppar. Det räcker med den skyline vi redan har (kyrkan, vattentornet och silosen i hamnen).
 • Gick emot expansionsplanerna i hamnen tidigt 90-tal. Tyvärr var klacken redan på plats som ett monument över verklighetsfrämmande och misslyckade affärsprojekt.
 • Tillkomsten av förbättrad infrastruktur i och runt Åhus (Täppetleden, Hamnleden, Åvägen, Fädriften, rondeller mm)
 • Tillkomst av båtmacken för fritidsbåtar i hamnen
 • Varit en juridisk vakthund i KF och påtalat felaktigheter i hantering av ärenden med en juridisk dimension., exempelvis planerna på närmande till Vitryssland med handelskontor.
 • Stoppat galna idéer som när Åhus Camping var på väg att ”privatiseras” och riskera att exploateras till villatomter (Åhus som turistort måste naturligtvis ha en större campingplats).
 • Bidra till att stoppa exploateringen av området mellan Åhus och Yngsjö (campingplats, bostäder vid Stora Eken)
 • Styrelsearbete i Åhus Hamn & Stuveri AB under 12 år och medverkan i hamnbolagets långsiktigt positiva utveckling.
 • Styrelsearbete i renhållningsbolaget (KRAB) under 1990-talet i vågmästarroll, då Kretsloppsparken bildades i 50/50-ägande och därmed beslut kunde fattas om stängning av Härlövstippen, då Sveriges mest centrala soptipp. Sedan dess har inget deponiavfall behövts läggas i jorden inom Kristianstads kommun. Denna insats resulterade senare i engagemang i styrelsen för Kretsloppsparken samt fortsatta åtagande som VD och styrelseordförande i bolaget innan det såldes i sin helhet till privat intressent för cirka fem år sedan, dock med fortsatt åtagande som insamlings- och sorteringsställe för kommunens hushållssopor.

Med denna rapport har därmed undertecknad fullföljt sitt uppdrag som Åhuspartiets representant i KF.​