För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladets opinionsundersökning i januari 2018 gav ett väljarstöd på 0,2 procent för Åhuspartiet. Ett väldigt lågt stöd! Särskilt som förutsättningarna för att få mandat i fullmäktige i Kristianstads kommun från och med höstens val är tre procent.

Inom Åhuspartiet bedömer vi utifrån tidigare skevheter i Kbs undersökningar att partiets stöd ligger runt en procent. Även det mycket lågt – och helt otillräckligt för mandat. Vi vill

Är du politiskt intresserad? Kan du tänka dig att engagera dig i Åhuspartiet för att bli en av partiets tydliga röster för Åhus, Yngsjö och omland?

Vi är övertygade om att ett Åhuspartiet alltid kommer att behövs för att modigt och oegennyttigt lyfta vårt områdes frågor. För ökad trivsel och komfort! För dig och de dina!

Kom med! Kontakta någon i styrelsen!

Segregationen lär öka med badhus på Näsby

Ett argument från den styrande majoriteten vid KF-beslutet 2015 för Näsby-alternativet var att det skulle kunna minska segregationen på Gamlegården/ Näsby. Åhuspartiet var skeptiska till detta argument. En minskning av segregationen skulle kunna bli effekten om besöksfrekvensen kraftigt ökade och en naturlig balans bland badgästerna blev följden.

Läs hela Kjell-Erik Ståhls och Åhuspartiets debattartikel om det till Näsby planerade badhuset under I Media!

Transval – ny stadsdel i Åhus med 350 bostäder – Hallelejuastämning på samrådsmöte

Cirka 350 bostäder planeras byggas norr om Ripavägen väster om Transval i Åhus. Bostäderna blir allt ifrån en våning till fem våningar.

När Byggnadsnämnden 19 december höll samrådsmöte i Åhus församlingshem gällande "Detaljplan för Åhus 14:108” tycktes det var första gången som förslaget visades upp för Åhusbor.

Planområdet omfattar 27 hektar. Större delen av området är inte planlagd jordbruksmark. Mindre delen av marken är planlagd för verksamheter, väg och natur. I planförslaget inryms ”bostäder, centrumändamål, vård och förskola. ” – – ”Planen möjliggör två lokaliseringsalternativ för förskola i större kvarter med flexibel användning. I planen säkerställs naturområden, rekreationsstråk och park som rymmer en områdeslekplats.”

"Hallelujastämning" rådde hos de föredragande och många synpunkter framfördes på förslaget, skriver Åhuspartiets Kjell-Eriks Ståhl i sin rapport från mötet.

Läs Kjell-Eriks rapport med synpunkter, reflektioner och erinringar om innehållet i samrådsmötet här:

Inga Åhusbor inblandade i planprocessen?

Samtliga mötets fyra föredragande beskrev projektet i gyllene ordalag, som i viss mån präglades av en ”hallelujastämning”.

Projektet sades ha pågått i två år och tydligen bedrivits på en mer eller mindre teoretisk nivå eftersom kraftiga och flerstämmiga protester och erinringar mot presenterade förslag framkom både under föredragningarna och i den efterföljande frågestunden. Det föreföll som om det var projektets första verkliga konfrontation med verkligheten och dess intressenter.

Mycket tyder på att inga Åhusbor varit inblandade i den hittillsvarande processen, varken direkt i projektet (exploatören, arkitektbyrån i Ängelholm, plan- och arkitektansvariga i Kristianstads kommun) eller då projektet redovisats i Byggnadsnämnden. I annat fall borde man direkt reagerat och ställt skarpa frågor inom nedanstående områden:

  • De närliggande industriernas och näringsverksamheternas genererade bullernivåer har inte efterhörts eller beaktats i förslaget. I annat fall skulle man inte placerat bostäder bara något eller några tiotals meter från de befintliga bullergenererande verksamheterna och definitivt inte femvånings bostadshus. Man fick nästan nypa sig för att förstå att det var verklighet. Detta vållade naturligtvis skarpa protester från verksamheternas intressenter.

Vi vet av erfarenhet att har väl bostäder kommit på plats så är det den industriella verksamheten, som vid nästa miljöprövning av verksamhetstillstånden får ge vika, antingen i form av att tvingas flytta sin verksamhet eller att betala erforderliga skyddsåtgärder.

  • En liknande diskussion framkom över Tippvägens sträckning och den kraftigt tunga trafik (både befintlig och kommande) som framförs på denna. Bullret från denna trafik kommer att bli besvärande för de boende om inte förebyggande åtgärder vidtas i projektet. Förslag framkom om att bredda Tippvägen samt flytta bostädernas placering tillräckligt långt från Tippvägens dragning.

  • Sist men inte minst påpekades från flera samstämmiga håll att något måste göras åt trafiksituationen i området och nålsögat för riksväg 118 (Åhus–Yngsjö) genom Transval. Nuvarande situation tål definitivt inte den ytterligare trafikbelastningen som de 354 nya bostäderna genererar.

Vi som bor i Åhus förstår detta när vi sett trafikstockningarna och kaoset under sommartider, då Åhus och Yngsjös badstränder besöks och vädret inbjuder till bad.

Den undersökning, som gjorts av konsulter, och som kommit fram till att trafikflödena inte skulle påverkas, vet knappast hur verkligheten ser ut och vållade spridda skurar av skratt. I förslaget har man kommit fram till att inte ens utflödet från Ripa-vägen till länsväg 118 behöver göras något åt. Antingen måste man anordna en alternativ utfart från området utåt nordväst runt golfbanan med anslutning till befintlig väg Åhus-N Åsum eller måste man på något sätt undanröja flaskhalsarna för trafiken genom Transval.

Förhoppningsvis tar de ansvariga för projektet med sig ovanstående synpunkter (och kanske några andra kompletterande) i det fortsatta arbetet. Det får absolut inte gå prestige i projektet utan nödvändiga korrigeringar och kompletteringar måste göras även om kostnaderna för projektet påverkas.

Vi Åhusbor tar emot liknande etableringsprojekt, bostads- och verksamhets-, med varm hand men det måste ske med omsorg om vår känsliga och värdefulla natur och inte minst med omtanke och hänsyn till befintliga miljöer för bostads- och verksamhetsändamål.

Alla planhandlingar och tillhörande utredningar finns tillgängliga:

• På kommunens hemsida www.kristianstad.se/planer

• I Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, under ordinarie öppettider.

• På biblioteket i Åhus, Järnvägsgatan 7

Synpunkterna på detaljförslaget ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredag den 26 januari 2018.

• Skarpa protester höjdes då det framkom att buller från de närliggande industriernas och näringsverksamheternas inte efterhörts eller beaktats i förslaget.

• Tunga trafik på Tippvägen: Flytta bostäders placering eller bredda vägen?

• Trafiksituationen i området och nålsögat för riksväg 118 (Åhus–Yngsjö) genom Transval ett bekymmer. "Opåverkad trafiksituation" ledde till skratt!

Läs . Du finner den under fliken Yttrande!