För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017

Stranderosionen, strategiska fordonsfrågor, upphandling, projektledning och inköp samt Badhuset på Näsby och ”lag och ordning” i Åhuspartiets budgetanförande

• Den allt påtagligare stranderosionen

• Avsaknaden av en sammanhållande funktion för kommunens strategiska fordonsfrågor

• Ökad professionalitet inom området upphandling, projektledning och inköp efterlystes

Badhuset på Näsby och skenande kostnader

• Den oroande utvecklingen inom området ”lag och ordning”

Dessa fem angelägna områden tog Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl upp i sitt gruppledaranförande under budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november . Läs mer i hans rapport nedan!

Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Majoritetens kommunalråd målade bild

i positiva toner och drag av självberöm

Så var det då dags för årets budget-KF, som helt dominerades av partiernas förslag till budget för kommunen för 2018 samt flerårsplan för 2019-2020. Mötet startade kl. 9 och avslutades inte förrän strax efter kl. 20.

Till mötet hade fem förslag till budgetar ingivits – majoritetens (S, L och C), oppositionens (M, KD och Åå) samt vardera SD, MP och V. Åhuspartiet hade enats med M och KD om ett gemensamt förslag, där våra krav och önskemål ingick.

Mötets struktur hade föreslagits av presidiet. Det innebar att de tre kommunalråden från kommunstyrelsen – Pierre Månsson (L), Anders Tell (S) och Peter Johansson (M) – inledde med varsitt anförande under 15 minuter. Dessa anföranden innehöll i huvudsak en översikt över ”tillståndet i kommunen” från vars och ens perspektiv. De två förstnämnda representerar ju majoriteten och naturligt nog dominerades deras tal av positiva tongångar (”det går bra för Kristianstads kommun”) och brösttoner med mycket självberöm.

Peter Johansson från oppositionen betonade mer att den positiva ekonomin i huvudsak berodde på den nationella och internationella högkonjunkturens effekter. Han pekade på de faror och hot som fanns. Bland annat

• de stora investeringarna som krävdes framöver (skolor, badhus, infrastrukturer mm),

• de oroväckande höga sjuktalen i många av kommunens verksamheter samt

• den låga effektiviteten i vissa kommunsegment.

När Kjell-Erik lyfte angelägenheter som andra ej

tagit upp styrktes de med att bli direkt bemötta

Därefter fick gruppledarna för övriga partier under tio minuter vardera hålla sina anföranden. Åhuspartiet var sist upp i talarstolen och undertecknad valde att ta upp följande ämnesområden:

  • Den under året allt påtagligare stranderosionen, speciellt hotfull vid Äspet-stranden, kräver motåtgärder av kraftfull och ekonomiskt ansträngande karaktär troligen redan under 2018 och definitivt under 2019/2020. Vid min granskning av majoritetens budget hade jag inte kunnat hitta några medel för detta under perioden, vilket var alarmerande. I oppositionens budget hade vi därför avsatt visst belopp för detta.

I ett genmäle direkt efter mitt anförande framförde Pierre Månsson att utredning om åtgärder pågick och skulle vara klar i mitten av 2018 och därefter fick medel avsättas för åtgärder.

  • I mitt deltagande i arbetet med ”Klimatberedningen” hade jag konstaterat att det inte fanns någon sammanhållande funktion för kommunens strategiska fordonsfrågor.

Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora kostnadsmassa som fordonen representerar i kommunen samt den stora omställning som förestår inom fordonsområdet (energibesparing, miljöpåverkan, drivmedelsomställning mm).

I mitt anförande påpekade jag de stora besparingspotentialer som finns inom fordonsområdet med en sammanhållen funktion för styrning och operativ kontroll av dessa utmaningar. Jag beskrev även mina egna positiva erfarenheter av hantering av frågorna på hög nivå i företag.

Även här genmälde Pierre Månsson att kommundirektören fått ett utredningsuppdrag med samma inriktning efter tydliga signaler om behovet i Klimatberedningens slutrapport.

  • Jag efterlyste vidare en ökad professionalitet inom området upphandling, projektledning och inköp. Näst intill dagligen kan man i media läsa om återkommande misstag och amatörmässighet i upphandlingar, projektledning och större inköpsfrågor. Detta kostar kommunen mångmiljonbelopp och ökar därtill risken för bristande förtroende för kommunens agerande, opartiskhet och fritt från korruptionstendenser och ”svågerhänsyn”.

  • Därifrån var det naturligt att glida över till det infekterade ämnet ”Badhuset på Näsby” och Bladets några dagar tidigare avslöjande om att kostnaderna för detta projekt är på väg att skena iväg ekonomiskt. De ursprungligen beviljade 330 Mkr var redan nu uppe i uppskattningsvis cirka 465 Mkr och då befinner man sig fortfarande på projekteringsstadiet.

Risken är att halvmiljardvallen passeras om inte bromsar slås till och omprövning av innehållet görs. Jag gav några råd på vägen, återigen av egen erfarenhet, om hur denna typ av projekt måste hanteras. Sedan dess har vi i Åhuspartiet även skickat in en debattartikel i ämnet, som kom med i lördagstidningen efter KF-mötet.

  • Som en femte punkt i anförandet tog jag upp den oroande utvecklingen inom området ”lag och ordning” och den sviktande trygghetskänslan för oss kommuninvånare i allmänhet.

Dagligen läser vi om rån, stölder och inbrott som staplas på varandra och om polisens bristande förmåga och resurser. Förr hade de kriminella fordon när man retirerade efter fullbordade dåd, men nu kan man springande ta sig från brottsplatserna (två aktuella rån samma helg i gatukök). Detta tyder på att den kriminella världen har krupit in i närområdet.

  • Överallt sjunker nu allmänhetens trygghetskänsla och oron för att vistas på gator och torg på kvällstid ökar. Många äldre människor drar sig helt enkelt för att gå ut efter mörkrets inbrott. Kommunen måste öka sin aktivitet med övervakningskameror på offentliga platser samt hårt och bestämt sätta tryck på polis- och åklagarmyndigheter för att sätta fast och lagföra de ökande kriminella elementen.
  • Till sist tog jag upp de ökande ohälsotalen inom vissa av kommunens verksamheter. Trenden måste brytas och här har arbetsmiljön, inflytande på den egna arbetssituationen samt inte minst cheferna ett avgörande inflytande på om man skall lyckas eller inte.

Majoritetens förslag röstades samtliga igenom

”Röstboskap” gjorde process till transportsträcka

Därefter vidtog genomgång av kommunens olika verksamheter enhetsvis och ansvariga för nämnder och förvaltningar fick motivera sina förslag innan omröstning skedde. I samtliga fall röstades majoritetens förslag igenom och så här i backspegeln kan man konstatera att processen genom KF är en ren transportsträcka med 71 ledamöter i rollen som ”röstboskap”.

Fördelen med transporten genom KF är att offentligheten, massmedia med flera är inbjudna och kan lyssna och reflektera över innehållet i inläggen. Men resultatet av besluten är till 100 procent förutbestämda. Ibland hettade inläggen till i den ideologiska dimensionen och ofta var SD en av parterna när man kom in på deras hjärtefrågor.

När alla beslut var tagna landade kommunens budget för 2018 på omkring 5 miljarder i omslutning och med tanke på att den innehåller över 7000 anställda så utgör Kristianstads kommun ett riktigt stort företag.