För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter?

Åhuspartiet har under flera år, synbarligen för ”döva öron”, i rådhuset påtalat den olyckliga trafiklösningen på Köpmannagatan, Åhus centrala trafikled. Att den bristfälliga skyltsättningen och polisens frånvaro inte hindrar frekvent cyklande i fel riktning eller bland trottoarernas fotgängare hör liksom till vardagen. Det allvarligaste är dock alla backningsmanövrer ut på den smala gatan från de fyrtiotalet snedställda parkeringsfickorna.
PDF

Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

Turismen är en av de största inkomstkällorna för kommunens näringsliv, inte minst i badorten Åhus. Sommarevenemangen fyller hotell, vandrarhem och B&B-företag. Butiker och restauranger går på högvarv. En av Skånes finaste campingplatser är välbesökt och husbils-parkeringen vid Strandvillan har oftast ”lapp på luckan”.
PDF

Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken

Varje kommun har befogenhet att besluta om lokala trafikföreskrifter, oftast avseende förbud att stanna eller parkera eller om högsta tillåtna hastighet. Besluten om dessa så kallade trafiknämndsärenden är i vår kommun delege-rade till C4 Teknik/Tekniska nämnden.
PDF