För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten och kraftig vind.Enskilda fastighetsägare är med rätta frustrerade över erosionens ödeläggelse av de vackra strandpartierna, men även över att kommunen inte synes leva upp till sitt ansvar. Åhuspartiet föreslår att de erosionshinder, som praktiseras utomlands och i äldre tider även i Sverige – till exempel på Skånes sydkust – snarast blir föremål för försöksverksamhet på ett par avsnitt av vår strand, gärna söder om Snickarehaken respektive Revhaken i Åhus
PDF

Orienterande kompassrosor i sten i basorter m fl

Åhuspartiet föreslår att det i samband med stenläggning på centralt beläggen plats i kommunens basorter, men även i övriga, sker en utsmyckning i form av en kompassros uppbyggd av sten företrädesvis från kommunen och med eventuell komplettering från närliggande kommuner. På en plats nära respektive kompassros placeras förslagsvis en informerande skylt om orten, dess historia och platsen där rosen finns – med gps-koordinater – och vilka stenarter som konstverket är uppbyggt av och var de kommer ifrån.
PDF

Inför Hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan

Genom att införa ett ämnesöverskridande temaämne Hälsa, kost och motion i skolan – förskola, grundskola och gymnasieskola – kan fokus starkare riktas mot vilka positiva effekter på hälsa och välmående, självkänsla och självförtroende, humör och prestation, som kost och motion kan ge och har. Den mänskliga kroppen är skapad för rörelse, för fysisk aktivitet. När utvecklingen, det sätt vi lever och agerar på, går emot naturen genom att inte också jämsides uppfylla det behov av fysiska rörelser som ligger i våra gener kan frustration och andra inte önskvärda uttryck uppstå. Fysiska aktiviteter stimulerar inlärning och uppmärksamhet. Elever som får sin dagliga dos av fysisk aktivitet har lättare att koncentrera sig, lära och prestera bättre. Vi ser också att inriktningen på detta temaämne har kraften att bryta trenden mot att allt fler personer senare i livet begränsas av det som kallas välfärdssjukdomar – och vars mer korrekta benämning är fellevnadssjukdomar. Dessa följs ofta av svårigheter och lidande, sänkt livskvalitet och förkortat liv.
PDF