För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Inför Hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan

Genom att införa ett ämnesöverskridande temaämne Hälsa, kost och motion i skolan – förskola, grundskola och gymnasieskola – kan fokus starkare riktas mot vilka positiva effekter på hälsa och välmående, självkänsla och självförtroende, humör och prestation, som kost och motion kan ge och har. Den mänskliga kroppen är skapad för rörelse, för fysisk aktivitet. När utvecklingen, det sätt vi lever och agerar på, går emot naturen genom att inte också jämsides uppfylla det behov av fysiska rörelser som ligger i våra gener kan frustration och andra inte önskvärda uttryck uppstå. Fysiska aktiviteter stimulerar inlärning och uppmärksamhet. Elever som får sin dagliga dos av fysisk aktivitet har lättare att koncentrera sig, lära och prestera bättre. Vi ser också att inriktningen på detta temaämne har kraften att bryta trenden mot att allt fler personer senare i livet begränsas av det som kallas välfärdssjukdomar – och vars mer korrekta benämning är fellevnadssjukdomar. Dessa följs ofta av svårigheter och lidande, sänkt livskvalitet och förkortat liv.
PDF