För sakpolitik sedan 1994

I media

Kristianstadsbladet 25 maj 2015, Taggen en ödesfråga för hela kustområdet

Frågor av stor betydelse för kommunen ska alltid avgöras i fullmäk-tige. Taggen Vindpark AB har fått tillstånd att bygga en vindkraftspark i havet utanför kusträckan från Åhus till Maglehem. Totalt får 83 vindkraftverk uppföras med en höjd av 170 meter. Tillståndsbeslutet vann laga kraft i december 2012.
PDF