För sakpolitik sedan 1994

I media

Kristianstadsbladet 25 maj 2015, Taggen en ödesfråga för hela kustområdet

Frågor av stor betydelse för kommunen ska alltid avgöras i fullmäk-tige. Taggen Vindpark AB har fått tillstånd att bygga en vindkraftspark i havet utanför kusträckan från Åhus till Maglehem. Totalt får 83 vindkraftverk uppföras med en höjd av 170 meter. Tillståndsbeslutet vann laga kraft i december 2012.
PDF

Kristianstadsbladet 11 maj 2015, Agera för fortsatt lokal banknärvaro

Sparbanken Skåne/ Utan kunder som efterfrågar en banks tjänster har banken ingen möjlighet att existera, skriver åhuspartisterna Åke Hultqvist och Jan Olsson med anledning av Sparbanken Skånes stängda lokalkontor.
PDF

Dags avyttra C4 Energis elnät?

Förförelser kan ske på olika sätt. Lyfts det fram som kan uppfattas som positivt och negativa sidor beskrivs mindre skapas en tämligen tilltalande bild. Kryddad med sken av mänsklig omtanke blir lockelsen genast större. VDn för C4 Energi AB lyckas rätt väl att i den roll han har marknadsföra hur han anser att företaget ska stärkas. Utöver befintligt produktutbud föreslås också att sälja el. Införandet av en Nordisk slutkundsmarknad, NS, för el anses vara ett hot mot C4 Energi AB, C4E. Hotet stärks av ”en ny elnätsreglering om intäktsramar för åren 2016-2019.” Elnätsrörelsens resultat riskerar halveras. NS beskrivs som en ”elhandlarcentrisk affärsmodell”. Företag som säljer el ska fakturera kunder både för förbrukning av el och för avgift för elnätet.
PDF