För sakpolitik sedan 1994

I media

Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017? Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar? Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras? Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna.
PDF

Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kb 20151214

På tisdag 15 december ska kommunfullmäktige i Kristianstad besluta i ett ärende om ”Åtgärdsplan inköpsprocessen” där tre upphandlartjänster från C4 Teknik föreslås överföras till kommunledningskontoret, KLK. Detta ärende berör, påverkar och kan styra och störa verksamheten påtagligt inom C4 Teknik framöver. C4 Teknik är den förvaltning som Tekniska nämnden har som sitt ansvarsområde. Detta till trots har inte nämnden fått möjlighet att yttra sig i en påverkande fråga som den rätteligen borde fått göra. Från Åhuspartiets sida uppmanar vi fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.
PDF

Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i sjön” – Kb 20151202

Göra färdigt – eller tvingas flytta ut igen för nya ombyggnader? Är att vara förutseende och skapa en för elever och skolpersonal gynnsam och god arbetsmiljö i närtid liktydigt med att ”kasta pengar i sjön”? Åhuspartiet och Moderaterna arbetar för att för miljön nödvändiga investeringar ska göras i Sånnaskolan i Åhus under 2016 när skolverksamheten bedrivs i paviljonger och skolan byggs om. Härigenom undviks sannolikt en ny flytt till paviljonger om några år för att åtgärda det som kan göras redan nu.
PDF