För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten …
PDF

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017?

Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade ge…

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäktige 13 juni 2017:

– Om ingen talat med fastighetsägare

i Maglehem är det både skamligt och ynkligt

Under punkt 7 ”Detaljplan för del av Maglehem 10:2” följde dagens i särklass längsta och mest intensiva debatt, bitvis förd i hårda ordalag. Det var också Åhuspartiets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl som inledde debatten och anslog tonen.

I fullmäktiges handlingar sammanfattades ärendet så här:

”Planområdet är beläget inom Maglehems tätort och utgör en del av ett beteslandskap. Området gränsar i väster till bostadstomter utmed Hedblomstervägen och i norr till bostadstomter utmed Lillehems väg. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av maximalt 7 nya bostadstomter för enbostadshus. Enligt planförslagets illustration föreslås området delas in i tre större tomter i väster och tre smala tomter i öster.”

– Det här ärendet tror jag har ett betydligt större djup, än vad det kanske framgår vid ett påseende, man kan ju bara titta på att det omfattar en tredjedel av antalet hyllcentimeter som dokumentationen till det här mötet omfattar, konstaterade Kjell-Erik.

Han fortsatte med att reflektera om ”Var går gränsen” för beaktande av närboendes synpunkter:

– Det är väl sällan man träffar på ett ärende där man möter så massivt motstånd, nästintill bitterhet, i ett sådant här ärende. I remissomgångarna, både enskilt och samfällt, har man varit väldigt tydliga motståndare mot den här detaljplanen. Man kan fråga sig:

– Var går gränsen för mänskliga protester som kommer direkt från berörda, och inte har några aktivister bakom sig?

Här har åtta fastighetsägare ifrågasatt tillkomsten av det nya bostadsområdet, utan att deras synpunkter beaktats. I andra sammanhang räcker det att det finns sällsynta växter, eller grodor, för att stoppa motorvägsbyggen, exemplifierade Åhuspartisten.

– Finns det några gränser här och vad skulle i så fall ha gjorts? Jag har varit ute och talat med berörda. Det dyker upp frågor i flera av remissvaren från de boende där man kräver att politiker i ansvariga roller i varierande instanser skulle komma ut och prata med människorna. Min direkta fråga är: Har någon i politiskt ansvarig roll varit ute och talat med dem? Den enda som varit ute här är en kvinnlig tjänsteman från förvaltning. Skulle det vara sant tycker jag det är både ynkligt och skamligt.

Kjell-Erik yrkade återremiss på ärendet. Det gjorde också Miljöpartisten Carl-Henrik Henriz efter sitt argumentfyllda inlägg.

Representanter för andra partier bedyrade att de talat med och lyssnat till maglehemsbornas argument och uttryckte sig som om Åhuspartisten bland annat var emot ny bebyggelse på orten. Vilket Kjell-Erik replikerade att det var han inte.

Detaljplanen röstades igenom.

Ärendet refererades i Kristianstadsbladet. Kjell-Erik noterar i sin sammanfattning det:

– För tredje KF-mötet i följd blev vi således uppmärksammade i Kristianstadsbladet och detta visar på att vi finns, är aktiva och inte räds att driva frågor efter vår moraliska kompass.

Han fortsätter:

En annan tyngre fråga var godkännande av ”Klimatberedningens slutrapport”, som gled igenom KF utan tyngre protester. Jag har ju varit en del av arbetsgruppen, som tagit fram rapporten, och står naturligtvis bakom innehållet i densamma.

Övriga frågor var mycket av expeditionskaraktär med många avsägelser (bland annat Helene Fritzons) och åtföljande fyllnadsval, liksom ett antal motioner och dylikt, som vidarebefordrades i sin helhet till Kommunstyrelsen för yttranden och åtgärder.

Mötet avslutades med många tacktal till alla ledamöter och medverkanden.

Detta måste du läsa!

Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.