För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten …
PDF

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017?

Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade ge…

Våra framtida vänner och värdeöverföring när Åke Hultqvist höll Åhuspartiets budgettal vid kommunfullmäktige 18 oktober

Ordförande, kommunfullmäktigeledamöter och alla övriga som av intresse följer vad som här sker.

Vi lever i en tid fylld av utmaningar. Som tidigare – och i tider som kommer. Utmaningar kommer vi alltid att ställas inför.

De utgör en del av själva livet, ibland byggda på tryggt planerande – och sedan påverkade av händelser som förflyttar spelpjäser på oväntade sätt. Oönskade sätt. Ovälkomna sätt. För oss, och ofta med en form av efterskalv från något bortom vår kontroll.

En del kan vi råda över och styra själva, annat får vi till oss, varken vi vill, behöver eller anser att vi kan klara av det.

När det krisar i vår närhet, sjukdom, olyckor, skilsmässor av olika typer, sorg och problem av andra slag – då är de flesta av oss, tack och lov, beredda att finnas till för vän, familj och släkt. I många fall också för andra i nöd, frikostigt definierat.

Vi bjuder på vår tid och plats. Öppnar hem och plånbok. Vi finns till, stöttar, uppmuntrar, vägleder och gör det som vi i stunden förmår, beroende på och utifrån vem vi är och vad vi kan. Vi bidrar.

Det kostar – känslor och bekvämlighet och mycket därtill. Det ger också, förhoppningsvis tillfredsställelse och en känsla av delaktighet: jag gör och har gjort så gott jag kunnat. Jag har av mig och mitt investerat i andras liv – och får ränta i mitt eget.

Vi lever i en tid fylld av utmaningar. Budgeten för Kristianstads kommun för 2017 är en. Hur ska vi med tillgängliga resurser få till en verksamhet som lagligt, mänskligt och på andra önskvärda sätt tillgodoser och tillfredsställer invånarnas behov och förväntningar?

Den kommunala ekonomin är hårt ansträngd – och prövas och påverkas av händelser långt utanför kommungränsen.

Ett stort antal immigranter har under de senaste åren kommit till kommunen. Att bereda dem plats och möjlighet att integreras, bli en del av samhället, ställer med naturlighet mer omfattande och delvis andra krav på den kommunala verksamheten än om de inte kommit.

Nu är de här och nu ska vi ta emot dem, introducera dem och på bästa sätt göra dem delaktiga i samhället så att de blir väl fungerande och här accepterade och välkomna medborgare. De är våra avlägsna släktingar och våra framtida vänner.

Situationen är dock extraordinär. Det innebär att extraordinära åtgärder kan behöva tillgripas – och ändå ska det skapas en balans i kombinationen återhållsamhet och full fart framåt.

Sett till de förslag som lagts till budget råder det överlag en stor enighet och samstämmighet om färdvägen framåt, om innehållet, om vad som bör göras och vad som därutöver kan göras möjligt.

Skillnaderna är mestadels kosmetiska omplanteringar i den kommunala rabatten. För markering – och för syns skull! Dessa yttringar ska självfallet inte förringas utan tas på allvar. De visar på att det finns andra sätt att välja än majoritetens – och de kan måhända vara väl så bra.

För att undvika skattehöjning och nå budget på plus tillgrips vad som med ett ganska ungt begrepp benämns värdeöverföring.

Att överföra vinstmedel från kommunala bolag, AB Kristianstadsbyggen och C4 Energi, som förstärkning av Kristianstads kommuns kassa är visserligen lagligt, men det är en åtgärd som absolut inte ska bli annat än ett tillfälligt undantag. I den nu extraordinära situationen ser jag, och vi i Åhuspartiet, detta uttag som ett extraordinärt ingrepp.

Samtidigt kan man se det som en salut och ett erkännande från den rövande parten, Kristianstads kommun, till de båda bolagen att de skött sin verksamhet väl.

Ett företags vinst ska användas för företagets utveckling, inte minst om det är allmännyttigt. ABK:s vinst ska bidra till investeringar i nya bostäder, med standard och komfort till pris och värde som är attraktivt för de boende och ger företaget renommé om att vara ett av de absolut mest välskötta. Även fortsatt.

Kraven på ABK är stora framöver. Behovet av nya bostäder är stort i kommunen och här har det kommunala bolaget ledartröjan.

Kommunens investeringsbudget för 2017 och flera år framöver är oerhört omfattande. Omfattande för att klara av att möta de behov som inte är uppfyllda och som är uppenbara framåt.

Kommunens satta mål om att nå 90 000 invånare är kanske bra för någons självkänsla.

Ett, som jag ser det, mer akut mål än fler invånare är att ”få” utvecklingskraft genom fler skattebetalare. Fler måste komma i arbete. Unga, immigranter, ja, alla som har förmåga att arbeta. Arbetslöshet ska växlas mot porlande, individstärkande arbetsglädje.

Kommunen måste här tillsammans med andra av samhällets aktörer, myndigheter och företag, än mer kreativt agera och skapa lösningar och arenor så att detta slumrande, längtansfyllda mänskliga kapital får chans att komma fram och kugga in i samhället.

Ja, utöver detta måste vitala insatser göras inom många andra ansvarsområden. För kommuninvånarnas stöd, glädje och hälsa. För utveckling i hela kommunen.

Vi lever ju i en tid fylld av utmaningar. Nu antar vi dem.

Jag yrkar härmed bifall till Nya Moderaternas, Kristdemokraternas och Åhuspartiets budgetförslag

Detta måste du läsa!

Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.