För sakpolitik sedan 1994

Senaste nytt

Kraftfull detaljerad kritik riktad mot brister i badhusunderlaget

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl yrkade återremiss När Kommunfullmäk…

Återinför franska som språkval i Kristianstads kommun

Franska språket är viktigt - och undervisning bör ske i Kristanstads …
PDF

Kommunfullmäktige 12 juni 2018 – Åå påtalade brister och frågade om samma regler gäller för företag som privatpersoner

• Omfattande kritik i informationsärende om revisionsrapport gällande IT-säkerhet. Ombads korta ner…

• Gäller samma regler för företag som privatpersoner när det gäller trådfällning?

• Mark- och miljödomstolen upphävde Maglehemdetaljplan – som Åhuspartist nekats återremiss i…

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl agerade i två ärenden i kommunfullmäktige 12 juni 2018. I juni-kf i fjor nekade kommunfullmäktige honom och Miljöpartiet återremiss i ett ärende om en detaljplan i Maglehem. Kommunfullmäktige har sedan dess fått bakläxa - efter överklaganden av Maglehemsbor. Detaljplanen har upphävts av Mark- och Miljödomstolen, vilket delgavs kommunfullmäktige.

När kommunens revisorer redogjorde för sin granskning ”Styrning av IT- och informationssäkerhet inom Kristianstads kommun" hade Kjell-Erik en del synpunkter att förmedla. Han pekade på ett antal brister i konsultrapporten. Kritiken var omfattande – och han ombads korta ner sitt anförande…

Får företag kallhugga hela områden och privatpersoner bestraffas när de tar bort träd på mark för bostadsändamål? Kjell-Erik ställde en fråga till byggnadsnämndens ordförande om vilka regler som gäller. Vice ordföranden Christina Borglund, KD, svarade, med viss osäkerhet.

Läs Kjell-Eriks hela rapport genom att klicka på länken under Detta måste du läsa! Den finns också under Yttranden

Detta måste du läsa!

Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport
Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad, sen uppskattning, Klimatstrategi tyngsta ärendet
Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs
Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion, strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera
Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter
Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre, Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken
Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?, Stora försvårar
Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum
Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden, Åås Erosionsmotion i utredning, varning för underjorden-P
Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära, och på sikt även Kristianstad och Åhus
Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé, Grönstrategi inspirationskälla
Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år, Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter
Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk, Fjälkinge Stationshus
Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering
Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus
Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut
Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd, Åå:s Hälsomotion "nobbad", Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd
Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan, Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas
Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick, sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…
Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017, Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa
Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas, bostadsförsörjning - och klimatpolitik
Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott
Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd
Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA
Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar
Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.
Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar
Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål
Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.
Tekniska nämnden 3 december 2015 – Omfördela medel i investeringsbudgeten för Sånnaskolan och om C4 Tekniks upphandlare
Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar
Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.
Att inte tillstyrka vad betyder det? - Åå-debatt i KB
Ödestimman för projekt badhuset närmar sig – KB 9 mars 2018